VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

algemene voorwaarden

Rotterdam, 2016

- Op het moment wordt de website nog verder afgebouwd (06/01/2020). Deze pagina is nog niet gecheckt. Sorry voor het ongemak. -

Iedere cursist en/of degene die de betalingsverplichting aangaat, wordt geacht van de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.


OVER DE SCHOOL

ITALIAANSE LES is een particuliere en volledig onafhankelijke taalschool voor -voor als nog alleen- volwassenen in Rotterdam, op locatie bij ‘de Italiaan’, bij de traiteurs Het Lachende Varken (Kralingen), O’Pazzo (Centrum/Blaak), Oliva (Centrum) en La Salute (Hillegersberg).


1. AANMELDING, TOELATING EN DEELNAME

1.1 U kunt zich online via stager.nl aanmelden.
1.2 De toelating vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanmelding en betaling.
1.3 Uw ticket is uw bewijs van betaling en inschrijving.
1.4 Als u in wilt stromen op een hoger niveau, raden wij u aan eerst overleg met ITALIAANSE LES te hebben om uw instroomniveau te bepalen, en eventueel na een mondeling gesprek in het Italiaans, u in te schrijven voor de juiste cursus.
1.5 Bij overaanmelding wordt een alternatief aangeboden of komt u op de wachtlijst te staan. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating op de eerstvolgende cursus.
1.6 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen cursus.

1.7 ITALIAANSE LES behoudt zich het recht om een aanvankelijk voor een bepaalde cursus aangewezen docent alsnog te vervangen door een andere docent.
1.8 Een schoolseizoen bestaat uit 3 trimesters:

Trimester I:     september t/m december (tot de kerstvakantie)

Trimester II:    januari t/m april (tot ong. het paasweekend)

Trimester III:   april t/m juli (tot de zomervakantie)


2. INSCHRIJVEN

2.1. Eenmaal online aangemeld, en na ontvangst van de automatische bevestiging en ticket, staat u ingeschreven. De inschrijving is persoonlijk en bindend voor één cursus (een trimester) waarvoor u zich heeft ingeschreven.
2.2. Elk volgend trimester dient u zich op dezelfde manier inschrijven.
2.3 Als u om welke reden dan ook zelf naar een andere groep en/of niveau wilt overstappen, is dit altijd bespreekbaar. Samen met de docent wordt er gekeken naar een goede en passende oplossing.


3. BETALINGEN

3.1. Inschrijving en betaling geschieden gelijktijdig door middel van het kopen van een ticket.

3.2 Zodra de inschrijving/cursusgeld is ontvangen (ticket aangekocht), is uw plaats in de groep op dag/tijdstip/locatie van uw voorkeur, gegarandeerd. U kunt dus alleen een plek in de groep van uw voorkeur reserveren door middel van een ticket.

3.3. U kunt ook contant betalen. De uiterste betaaldata zijn dan:
- voor trimester I (sept t/m dec): is de betaaldatum uiterlijk op 01 augustus.

- voor trimester II (jan t/m april): is de betaaldatum uiterlijk op 01 december.

  1. -voor trimester III (april t/m juli): is de betaaldatum uiterlijk op 01 maart.

NB. Voor nieuwe cursisten is het raadzaam eerst contact op te nemen om te voorkomen dat tegen die datum de groep al vol zit.

3.4. In de kerst- en zomervakantieperiodes, is het alleen mogelijk om vóór aanvang van deze vakanties contant te betalen.

3.5. Binnen een trimester van (10 of) 12 weken is er géén restitutie mogelijk over gemiste lessen.

3.7 Cursist is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanmelden/betalen (ticket kopen) van een nieuwe cursus.

3.8 Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.


4. INDELING GROEPEN

4.1. De indeling van de groepen gebeurt op basis van uw voorkeur en (eventueel na een gesprek in het Italiaans met de docent) en op basis van het op tijd aanmelden/betalen (kopen van een ticket).

4.2. U blijft in principe in dezelfde groep, op hetzelfde tijdstip en locatie gedurende de verschillende trimesters en seizoenen, mits u zich op tijd weer inschrijft.

4.3. Als tegen het einde van een trimester blijkt dat een reguliere groep met minder dan 6 personen, en bij een conversatiegroep met minder dan 4 personen, overblijft en er geen nieuwe cursisten zich tijdig aanmelden voor de vervolgcursus, heeft u binnen de school twee keuzes; of u gaat als privé groep verder (gelden andere tarieven) of u sluit zich aan bij een andere groep van uw niveau op een ander tijdstip en/of locatie.


5. AFWEZIGHEID TIJDENS DE LES(SEN)
5.1 Het is prettig als u uw afwezigheid meldt. Dit kunt u doen via de mail aan de administratie (info -at-italiaanseles.com).

5.2 U dient zelf zorg te dragen voor het overnemen van gemiste aantekeningen, uitgedeelde sheets en huiswerk, bij een van uw medecursisten of op Moodle, waar u te allen tijde kunt inloggen en alle lesinformatie en materiaal kunt vinden.

5.2 U kunt altijd een les bij een andere groep inhalen als er een tweede groep is van dat niveau en mits u dit van te voren aan de administratie communiceert. Op het rooster op de website (zie: rooster & info), kunt u kijken waar en wanneer u de les kunt inhalen.

5.3 Voor cursisten die ziek zijn, op vakantie of om andere redenen niet fysiek in de les aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om de les(sen) te volgen via Skype of FaceTime. U dient dit apart en ruim voor aanvang van betreffende les te melden.


6. UITSCHRIJVEN / STOPPEN /ANNULEREN

6.1 Uw inschrijving is alleen geldig voor één trimester (zie data op de ticket). Daarna vervalt uw inschrijving automatisch. Uitschrijving is dan ook niet nodig.

6.2 Indien u voortijdig en/of tussentijds (binnen een trimester) om welke reden ook niet begint en/of stopt met de cursus, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Een persoonlijke tegoedbon is in bijzondere situaties bespreekbaar.
6.3 Op uw aanmelding is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat u tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden uw inschrijving kunt intrekken en recht hebt op teruggave van reeds betaalde bedragen, mits binnen dit tijdsbestek de lessenreeks start of reeds gestart is.


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het aan cursist beschikbaar gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
7.2 ITALIAANSE LES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
7.3 ITALIAANSE LES is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte boeken, studiematerialen, kledingstukken; schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met de cursus; schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolg schade; of voor ongevallen/blessures tijdens, voor en/of na de les op de locaties.

7.4 ITALIAANSE LES is niet aansprakelijk voor consequenties voortvloeiende uit uw gebruik van Italiaanse woorden en zinnen, taal en gebruiken tijdens, voor en/of na de les op de leslocaties en/of in de wijde wereld.
7.5 Indien ITALIAANSE LES ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is ITALIAANSE LES niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor ITALIAANSE LES zich genoodzaakt acht af te wijken van de opgegeven cursusdata.


8. GEBRUIK FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

8.1 Film- en fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen van ITALIAANSE LES kan zonder toestemming voor promotie doeleinden gebruikt worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, stuurt u dan a.u.b. een email naar info@italiaanseles.com.                            


9. TOEPASSELIJK RECHT
9.1 Op al de aanbiedingen, overeenkomsten, cursussen en de uitvoering daarvan van ITALIAANSE LES is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

‘Italiaans leren ‘bij de Italiaan’:
Vakkundige Italiaanse lessen in kleine groepen! Er wordt gewerkt met hedendaagse educatieve hulpmiddelen
als het online leerplatform Moodle en blended learning. En met veel extra’s over de Italiaanse cultuur.

A presto!

DONATELLA CIVILE, Taaltrainer en oprichter Italiaanseles.com