VRIJ EN SOEPEL IN DE VORM, MAAR GEDEGEN EN PROFESSIONEEL OP DE INHOUD

ITALIAANSELES.COM

Italiaanseles.com bestaat 10 jaar 🎈 (2013 -2023)
En dat vieren we!
Hou onze website & nieuwsbrief in de gaten voor acties en activiteiten. 

algemene voorwaarden

Rotterdam, maart 2021

Iedere cursist en/of degene die de betalingsverplichting aangaat, wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te hebben verklaard op het moment van inschrijving.


OVER DE SCHOOL

ITALIAANSELES.COM is een particuliere en volledig onafhankelijke taalschool voor voornamelijk volwassenen in Rotterdam, op locatie bij ‘de Italiaan’, o.a. op de locaties: Osteria Sala Federico, Fleurs Depot (Kralingen), Gusto italiano (Hillegersberg) en bij il Salotto (Noordereiland).
Sinds maart 2020 biedt ITALIAANSELES.COM haar lessen ook online aan.


0VER DE CURSUS
De cursus bestaat uit een volledig niet deelbaar programma én is inclusief het gebruik van de online leeromgeving van de school met daarop downloadbaar en consulteerbaar les- en audiomateriaal.


1. AANMELDING, TOELATING EN DEELNAME

1.1 U kunt zich online via onze ticketshop van stager.nl aanmelden.

1.2 De toelating vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanmelding en betaling via deze ticketshop. De verkoop stopt automatisch zodra een groep vol is; maximaal 10 personen (bij Beginners I groepen max. 12 personen).

1.3 Uw ticket is uw bewijs van betaling en inschrijving voor de cursus.

1.4 Als u in wilt stromen op een hoger niveau, raden wij u aan eerst overleg met ITALIAANSELES.COM te hebben om uw instroomniveau te bepalen, en eventueel na een mondeling gesprek in het Italiaans, u in te schrijven voor de juiste cursus.

1.5 Bij overaanmelding wordt een alternatief aangeboden of komt u op de wachtlijst te staan. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating op een eerstvolgende cursus.

1.6 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen cursus.

1.7 ITALIAANSELES.COM behoudt zich het recht om een aanvankelijk voor een bepaalde cursus aangewezen docent alsnog te vervangen door een andere docent.

1.8 Een schoolseizoen bestaat uit 2 semesters: Semester I van september t/m maart (tot de voorjaarsvakantie) en Semester II van maart t/m juli (tot zomervakantie).


2. INSCHRIJVEN

2.1. Eenmaal online aangemeld, en na ontvangst van de automatische bevestiging en ticket, staat u ingeschreven. De inschrijving is persoonlijk en bindend voor één cursus (een semester) waarvoor u zich heeft ingeschreven.

2.2 Elk volgend semester dient u zich op dezelfde manier in te schrijven.

2.3 De cursus bestaat uit een volledig niet deelbaar programma en is inclusief het gebruik van de online leeromgeving van de school met daarop downloadbaar en consulteerbaar les- en audiomateriaal. Door u voor de cursus in te schrijven, geeft u uitdrukkelijk voorafgaand toestemming en verklaart u hiermee dat u afstand doet van uw recht van ontbinding.

2.4 Door u voor de cursus in te schrijven binnen 14 dagen voor de start of als deze reeds gestart is, hebt u met uw inschrijving uitdrukkelijk toegestemd dat mag worden begonnen met de levering van de cursus (inclusief digitale inhoud) tijdens de herroepingstermijn en hebt u daarmee verklaard afstand te doen van uw recht op herroeping.

2.5 Als u om welke reden dan ook zelf naar een andere groep en/of niveau wilt overstappen, is dit altijd bespreekbaar. Samen met de docent wordt er gekeken naar een goede en passende oplossing.


3. BETALINGEN

3.1. Inschrijving en betaling geschieden gelijktijdig door middel van het kopen van een ticket.

3.2 Zodra de inschrijving/cursusgeld is ontvangen (ticket aangekocht), is uw plaats in de groep op dag/tijdstip/locatie van uw voorkeur, gegarandeerd. U kunt dus alleen een plek in de groep van uw voorkeur reserveren door middel van een ticket.

3.3. U kunt ook contant betalen. De uiterste betaaldata zijn dan:
- m.b.t. semester I (sept t/m mrt): is de betaaldatum uiterlijk op 01 augustus.
- m.b.t. semester II (mrt t/m juli): is de betaaldatum uiterlijk op 01 januari.
NB. Voor nieuwe cursisten is het raadzaam eerst contact op te nemen om te voorkomen dat tegen die datum de groep al vol zit.

3.4. In de kerst- en zomervakantieperiodes, is het alleen mogelijk om vóór aanvang van deze vakanties contant te betalen.

3.5. Binnen een semester van ongeveer 18 lesweken is er géén restitutie mogelijk over gemiste lessen.

3.7 Cursist is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanmelden/betalen (ticket kopen) van een nieuwe cursus.

3.8 Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.


4. INDELING GROEPEN

4.1. De indeling van de groepen gebeurt op basis van uw voorkeur en (eventueel na een gesprek in het Italiaans met de docent) en op basis van het op tijd aanmelden/betalen (kopen van een ticket).

4.2. Bij iedere daarop volgende cursus, blijft u in principe in dezelfde groep, op hetzelfde tijdstip en locatie gedurende de verschillende semesters en seizoenen, mits u zich iedere keer weer op tijd inschrijft.

4.3. Als tegen het einde van een semester blijkt dat een reguliere groep met minder dan 6 personen en bij een conversatiegroep met minder dan 4 personen, overblijft en er geen nieuwe cursisten zich tijdig aanmelden voor de vervolgcursus, heeft u binnen de school twee keuzes; of u gaat als privé groep verder (gelden andere tarieven) of u sluit zich aan bij een andere groep van uw niveau op een ander tijdstip en/of locatie.


5. AFWEZIGHEID TIJDENS DE LES(SEN)

5.1 Het is prettig als u uw afwezigheid meldt. Dit kunt u doen via de mail aan de administratie (info-at-italiaanseles.com) en of via de app.

5.2 Als u een les mist, dient u zelf zorg te dragen voor het overnemen van gemiste aantekeningen, uitgedeelde sheets en huiswerk, bij een van uw medecursisten of op Moodle, waar u te allen tijde kunt inloggen en alle lesinformatie en materiaal kunt (terug-)vinden.

5.2 U kunt altijd een les bij een andere groep inhalen als er een tweede groep is van hetzelfde niveau als uw cursus en mits u dit van te voren aan de administratie communiceert. Op het rooster op de website, kunt u kijken waar en wanneer u de les kunt inhalen.

5.3 Voor cursisten die ziek zijn, op vakantie of om andere redenen niet fysiek in de les aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om de les(sen) te volgen via Zoom. U dient dit uiterlijk vóór 12.00 uur van de desbetreffende lesdag te melden.

5.4 Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.


6. UITSCHRIJVEN / STOPPEN /ANNULEREN

6.1 Uw inschrijving is alleen geldig voor één semester (zie data op de e-ticket). Daarna vervalt uw inschrijving automatisch. Uitschrijven is dan ook niet nodig.

6.2 Indien u voortijdig en/of tussentijds (binnen een semester) om welke reden ook niet begint en/of stopt met de cursus, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. De cursus is inclusief het gebruik van de online leeromgeving van de school met daarop downloadbaar en consulteerbaar les- en audiomateriaal, hierop bestaat geen recht van ontbinding. Een persoonlijke tegoedbon is in bijzondere situaties bespreekbaar.

6.3 Op uw aanmelding is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat u tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden uw inschrijving kunt intrekken en recht hebt op teruggave van reeds betaalde bedragen, tenzij binnen dit tijdsbestek de lessenreeks start of reeds gestart is.

6.4 Bij start van de cursus binnen 14 dagen of als deze reeds gestart is, hebt u met uw inschrijving uitdrukkelijk toegestemd dat mag worden begonnen met de levering van de cursus (inclusief digitale inhoud) tijdens de herroepingstermijn en heeft u daarmee verklaard afstand te doen van uw recht op herroeping.


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het aan cursist beschikbaar gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.

7.2 ITALIAANSELES.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.

7.3 ITALIAANSELES.COM is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte boeken, studiematerialen, kledingstukken; schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met de cursus; schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolg schade; of voor ongevallen/blessures tijdens, voor en/of na de les op de locaties.

7.4 ITALIAANSELES.COM is niet aansprakelijk voor consequenties voortvloeiende uit uw gebruik van Italiaanse woorden en zinnen, taal en gebruiken tijdens, voor en/of na de les op de leslocaties en/of in de wijde wereld.

7.5 Indien ITALIAANSELES.COM ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is ITALIAANSELES.COM niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor ITALIAANSELES.COM zich genoodzaakt acht af te wijken van de opgegeven cursusdata.


8. GEBRUIK FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

8.1 Film- en fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen van ITALIAANSELES.COM kan zonder toestemming voor promotiedoeleinden gebruikt worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, stuurt u ons dan alstublieft een e-mail.


9. SLOTBEPALINGEN

9.1 Op al de aanbiedingen, overeenkomsten, cursussen en de uitvoering daarvan van ITALIAANSELES.COM is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9..2. Overeenkomsten tussen een cursist en ITALIAANSELES.COM kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

9.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.